herbeBOI - Powiat Obornicki

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
AB.08 Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego Wydział Architektury i Budownictwa
GN.01 Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
SO.03 Uzyskanie pomocy prawnej na rzecz konsumenta od Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
AB.01 Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki Wydział Architektury i Budownictwa
AB.02 Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Architektury i Budownictwa
AB.03 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa
AB.04 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
AB.05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
AB.06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Architektury i Budownictwa
AB.07 Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa
AB.09 Uzyskanie dziennika budowy Wydział Architektury i Budownictwa
AB.10 Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy Wydział Architektury i Budownictwa
AB.11 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydział Architektury i Budownictwa
AB.12 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego Wydział Architektury i Budownictwa
AB.13 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych Wydział Architektury i Budownictwa
AB.14 Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizaję inwestycji drogowej Wydział Architektury i Budownictwa
GK.01 Aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.02 Wydanie wypisu/ wypisu i wtrysu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.03 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wydanie mapy ewidencyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.04 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - wydanie mapy zasadniczej Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.05 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiór danych gazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.06 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGIB Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.07 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rejestru cen i wartości nieruchomości Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.08 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbioró danych GESUT Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.09 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiorów danych BDSOG Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.10 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zbiorów danych BDOT500 Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.11 Zgłaszanie prac geodezyjnych/prac kartograficznych Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GK.12 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GN.02 Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.03 Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu dawnego gospodarstwa rolnego Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.04 Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzilone pod drogi publiczne Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.05 Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produckji rolnej Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.06 Uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntu lub weryfikacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
GN.07 Uzyskanie decyzji o ustaleniu kierunków rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekutywacji gruntów Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
KR.01 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.02 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich uprawnień Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.03 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.04 Uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.05 Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.07 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.08 Wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg
KR.09 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.10 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.11 Uzyskanie dodatkowgo wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.12 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.13 Zgłaszanie zminy w zaświadczeniu na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.14 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.15 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.16 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.17 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.18 Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewoziw rzeczy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych
KR.19 Wydanie prawa jazdy osobie,która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.20 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.21 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.22 Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.23 Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01. 07. 1999 r. (wydanego na blankietach starego typu) Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.24 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.25 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.26 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.27 Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub odbycie szkolenia okresowego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.28 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.29 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.30 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie unii europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.31 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.32 Zwrot prawa jazdy zatrzymanego (cofniętego) na okres nieprzekraczający 1 roku Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.33 Wymiana prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim zawartych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy
KR.34 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.35 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (uzywany oraz nowy) Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.36 Rejestracja pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.37 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.38 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.39 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.40 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.41 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub otrzymanie kopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.42 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.43 Uzyskanie wtórnika karty pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.44 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.45 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.46 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.47 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.48 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.49 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.50 Uzyskanie adnotacji GAZ, HAK, VAT, TAXI, L, zestaw rejestrowy, współwłaściciel, barwa nadwozia, liczba miejsc, ładowność Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.51 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.52 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.53 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
KR.54 Rejestracja czasowa Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,
OK.01 Uzyskanie dotacji przez organizacje pozarządowe w trybie otwarteo konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.02 Kierowanie dziec do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.03 Uzyskanie stopnia nauczysiela mainowanego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń. których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.05 uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działajacych w formir stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.07 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OK.08 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych , nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
OS.02 Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego braku uproszczonego planu urządzania lasu Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. leśnictwa i ochrony przyrody
OS.04 Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS.05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopalin Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS.06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS.07 Zgłoszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia, w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywne oddziaływć na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.10 Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.11 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.12 Zyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.13 Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.14 Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
OS.15 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
OS.16 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
OS.17 Rejestrczwierząt gatunków wymienionych w załacznikach AiB Rozporządzenia Rady(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
OS.18 Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów lub ich mieszkańców Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Stanowisko ds. rybactwa i hodowli
SO.01 Rejestracja stowarzyszenia zwykłego Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
SO.02 Zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia