herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.34 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie polski

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • oryginał  dowodu  własności  pojazdu ( do wglądu przy złożeniu wniosku)
 • karta pojazdu jeżeli była wydana;
 • oświadczenie  o podleganiu  obowiązkowi  zapewnienia  sieci zbierania pojazdów albo takie oświadczenie  na fakturze  zakupu  pojazdu,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 • opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
 • opłata za pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagana.

 

Karta usługi publicznej

 

Wniosek

Pełnomocnictwo

Oświadczenie

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,
tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107, tel. (0-61) 29 73 143

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

1.Pojazd samochodowy z wyłączeniem motocykli – 180,50 zł

 • opłata rejestracyjna 178,50 zł
 • opłata ewidencyjna 2,00 zł

 

2.Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy- 121,50 zł

 • opłata rejestracyjna 120,00 zł
 • opłata ewidencyjna 1,50 zł

3.Motorower – 111,50 zł

 • opłata rejestracyjna 110,00zł
 • opłata ewidencyjna 1,50 zł

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

 

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

    ( Dz.U.2019 poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie         rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.      2355 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych         czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów         dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów         stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących      się    dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z      późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i      trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z      późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi      zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.      2546),                             

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w      sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.