herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.04 Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń. których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.

  Załączniki:

 • lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli ( co najmniej 7 osób ),
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności oraz odpisami następujących uchwał:
 1. w sprawie utworzenia stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej (uchwała winna zawierać określenie pełnej nazwy stowarzyszenia, adres jego tymczasowej siedziby),
 2. w sprawie przyjęcia statutu,
 3. w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
 • 2 egzemplarze statutu przyjętego za zebraniu założycielskim

  dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji

 

Karta usługi publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji

Komórka organizacyjna

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Stanowiska: Naczelnik Wydziału (pokój 216, II piętro),
stanowisko ds. oświaty i sportu (pokój 217, II piętro)

 tel. 061 29 73 160, 061 29 73 104, e-mail  oswiata@powiatobornicki.pl

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł ( na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz .U. 2016 poz. 1827) Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, prowadzone przez PKO BP S.A.  numer 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w przedmiocie wpisu stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej kończy się wydaniem przez Starostę Obornickiego decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji stowarzyszeń.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017, poz. 1463).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2017, poz. 210)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,
za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

Stowarzyszenie wpisane do ww. ewidencji zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu, imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiany w statucie) złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.