herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.05 uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

  • Załączniki:

- lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli ( co najmniej 7 osób ),

- protokół z zebrania założycielskiego wraz z listą obecności oraz odpisami następujących uchwał:

  1. w sprawie utworzenia uczniowskiego klubu sportowego ( uchwała winna zawierać określenie pełnej nazwy klubu, adres jego tymczasowej siedziby ),
  2. w sprawie przyjęcia statutu,
  3. w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
  • 2 egzemplarze statutu przyjętego za zebraniu założycielskim (oryginały)

 

Karta usługi publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Stanowiska: Naczelnik Wydziału (pok. 216, II piętro), stanowisko ds. oświaty i sportu (pok. 217, II piętro) tel. 061 29 73 104, 061 29 73 160  email:oswiata@powiatobornicki.pl

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1827)

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w przedmiocie wpisu klubu sportowego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem przez Starostę Obornickiego decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017 poz. 1463)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 )
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 nr 243, poz. 1449)
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Druk wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych można pobrać ze strony internetowej www.powiatobornicki.pl lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

Uczniowski klub sportowy wpisany do ww. ewidencji zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu, imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiany w statucie) złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji