herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.08 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych , nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych, odmowa wpisu do ewidencji oraz wykreślenie szkół i placówek z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  - zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

4) statut szkoły lub placówki;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:  art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz., U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.), w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (wymagana jest opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty).

 

  Karta usługi publicznej  

  Zgłoszenie 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Stanowiska: Naczelnik Wydziału (pok. 216, II piętro), stanowisko ds. oświaty i sportu (pok. 217, II piętro) tel. 061 29 73 104, 061 29 73 160  email:oswiata@powiatobornicki.pl

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku placówki lub szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej sprawa zostaje załatwiona przez wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub przez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie wpisania szkoły lub placówki do ewidencji.

W przypadku szkoły niepublicznej, która z dniem rozpoczęcia działalności ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, sprawa zostaje załatwiona przez wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Tryb odwoławczy

Od decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, odmowie wpisu do ewidencji, decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodnych z k.p.a.

Dodatkowe informacje, uwagi

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Na podstawie art.169 ustawy Prawo oświatowe

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

  • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
  • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
  • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne                         w zakresie szkoły podstawowej również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa wart.168ust.4pkt6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art.180 ust.2;
  • dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
  • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

2.  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne likwidacją szkoły lub placówki