herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.02 Kierowanie dziec do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek rodziców / opiekunów prawnych o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej

Załączniki:

- orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej

Karta usługi publicznej

Wniosek 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 61 29 73 142, e-mail h.ratajczak@powiatobornicki.pl

.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba zainteresowana skierowaniem dziecka do kształcenia specjalnego składa wniosek na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do Starosty Obornickiego, który wydaje skierowanie do wskazanej przez rodzica szkoły specjalnej. W przypadku gdy na terenie powiatu nie znajduje się placówka odpowiednia do zapewnienia kształcenia zgodnie z wydanym orzeczeniem, Starosta Obornicki przekazuje sprawę do najbliższego powiatu na terenie którego możliwe jest zapewnienie takiego kształcenia.

Podstawa prawna

- art.127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

- art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej oraz biurze Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pokój nr 217