herbeBOI - Powiat Obornicki

SO.01 Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek na piśmie o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Załączniki :

  1. Regulamin działalności określający nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
  2. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
  3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
  4. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Karta usługi publicznej

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia, tel. 61 29 73 102, e-mail r.krajniak@powiatobornicki.pl

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od dnia wpływu wniosku jeżeli nie został złożony wniosek sądu rejestrowego o zakazie założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie wpisu do ewidencji. Zawiadomienie przedstawiciela lub zarząd stowarzyszenia zwykłego o dokonaniu wpisu do ewidencji lub bezskuteczności wniosku o wpis.

Podstawa prawna

  1. Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tj. Dz.U.  z 2017 r. poz. 210 ze zmianami)
  2. Ustawa o opłatach skarbowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami)

 

 

 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z procedurą obowiązującą przed sądem rejestrowym od postanowienia o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak.