herbeBOI - Powiat Obornicki

GK.01 Aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek strony wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Karta usługi

 

Oświadczenie dzierżawa Oświadczenie dzierżawa

 

Zhłoszenie zmianZgłoszenie zmian

 

Zgłoszenie zmian lokaleZgłoszenie zmian lokale

 

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok.110, tel. 61 29 73 116 , e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl

Opłaty

  1. Wniosek jest zwolniony od opłat.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17zł. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

W przypadku gdy aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów przeprowadzane jest postępowanie administracyjne i sprawa załatwiana jest zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych strona otrzymuje zawiadomienie poprzez pocztę tradycyjną (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście w siedzibie urzędu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.                         w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
  5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2015r. poz. 1892)
  6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017r. poz. 2336)

Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej
  2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak