herbeBOI - Powiat Obornicki

GK.06 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGIB

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w treści zgodny  z formularzem P wraz z formularzem uszczegóławiającym P2 stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Karta usługiKarta Usługi

 Formularz

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok.110, tel. 61 29 73 116 , e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl

Opłaty

 1. Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z tabelą nr 10 z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i utrwalana jest w Dokumencie obliczenia opłaty.

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

 

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obręb ewidencyjny

1019,0 zł

LR przyjmuje wartość 1,0.

 

PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 – 600 ha;

3) 0,5 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

 

AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 – w przypadku udostępniania kopii rejestru o pełnej treści;

2) 0,7 – w przypadku udostępniania kopii rejestru bez danych osobowych

2.

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

713,3 zł

3.

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1019.0 zł

PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 – 600 ha;

3) 0,5 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 – dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

 

 LR i AJ przyjmują wartość 1,0.

4.

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

611,4 zł

5.

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

713,3 zł

6.

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

407,6 zł

7.

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

203,8 zł

8.

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

20,38 zł

9.

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

152,85 zł

10.

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

15,29 zł

11.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

713,3 zł

12.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

101.9 zł

13.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

509,5 zł

14.

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

71,3 zł

15.

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

Działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,25 zł

LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,4 – dla Ljr w przedziale 101–1000;

3) 0,1 – dla Ljr powyżej 1000.

 

PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

16.

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Osoba lub inny podmiot

0,41 zł

17.

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznej

Gmina

10,19 zł

LR, PD i AJ

przyjmują wartość 1,0.

Powiat

20,38 zł

Województwo

40,76 zł

Kraj

81,52 zł

18.

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

Gmina

20,38 zł

Powiat

30,57 zł

Województwo

50,95 zł

Kraj

101,9 zł

Współczynniki korygujące:

LR- ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

PD- w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa

AJ- w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkowa tego materiału

 1. Opłatę należy dokonać przed odbiorem dokumentu na konto Starostwa Powiatowego  w Obornikach nr 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 2. Informację o wysokości należnej opłaty można uzyskać osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na wskazane powyżej adresy e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 29 73 116
 3. Zgodnie z pkt. 14 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
 1. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową    w wysokości 5 zł.
 2. „Art. 40a ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Nie pobiera się opłaty za:

 1. udostępnianie zbiorów danych:

  a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

  b) państwowego rejestru nazw geograficznych,

  c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

  2)  udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

      a) w celu edukacyjnym: – jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.   z 2017 r. poz. 59 i 949), – uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.3) ), – podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60  i 573),

     b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: – jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.4) ), – podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

     c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321);

  3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych  w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej   i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

  4) udostępnianie danych na podstawie:

      a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej,

      b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

  5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.”

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 14 dni od daty wpływu zamówienia (wniosku) do Urzędu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz.U. z 2014 poz. 917)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego    i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.  z 2017r. poz. 1989)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. z 2013r. poz. 1183)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
 6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017r.  w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2017r. poz. 984)

Tryb odwoławczy

 1. „Art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne:
  1.  W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
  2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
  3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

UWAGA: Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.