herbeBOI - Powiat Obornicki

GK.11 Zgłaszanie prac geodezyjnych/prac kartograficznych

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

 1. Wniosek w treści zgodny  z formularzem ZG/ ZK stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 8 lipca 2014r.                      w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 2. Dokumenty potwierdzające, ze zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych (do wglądu) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  PO ZAKOŃCZENIU PRAC

 1. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych/ prac kartograficznych
 2. W razie potrzeby wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych/ prac kartograficznych

 

Karta usłg

 Arkusz danych ewidencyjnych 1

 Arkusz danych ewidencyjnych 2

 Wnioseko uwierzytelnienie

 Zaw. o wykonaniu prac geodezyjnych

  Zgłoszenie prac geodezyjnych

 Zgłoszenie prac kartograficznych

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok. 22, tel. 61 29 73 150 , e-mail zasoby@powiatobornicki.pl

Opłaty

 1. Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  i utrwalana jest w Dokumencie obliczenia opłaty.
 2. W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
 3. Opłatę należy dokonać przed odbiorem dokumentu na konto Starostwa Powiatowego    w Obornikach nr 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 4. Informację o wysokości należnej opłaty można uzyskać osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na wskazane powyżej adresy e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 29 73 150
 5. Zgodnie z pkt. 14 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
 1. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową                         w wysokości 5 zł.
 2. Nie pobiera się opłaty za:  udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych/ prac kartograficznych, organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.
 3. Organ, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych/ prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty  (Dz.U. z 2014 poz. 917)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2017r. poz. 1989)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. z 2013r. poz. 1183)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
 6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2017r. poz. 984)
 7. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r. poz. 924)
 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 poz. 914)

Tryb odwoławczy

 1.  „Art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:
  1.  W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
  2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
  3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”
 2. „Art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

6.  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego    i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

 1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

UWAGA: Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Kto wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub

kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego    i kartograficznego- podlega karze grzywny.