herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych działajacych w formir stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie  zaświadczenia:

 • o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, nieprowadzących działalności gospodarczej
 • o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • dowód wniesienia opłaty (nie dotyczy uczniowskich klubów sportow  Karta usługi

  Wniosek o wydanie zaświadczenia uczniiowskie KS

  Wniosek o wydanie zaświadczenia stowarzyszenia KF

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Stanowiska: Naczelnik Wydziału (pokój 216, II piętro),
stanowisko ds. oświaty i sportu (pokój 217, II piętro)

 tel. 061 29 73 160, 061 29 73 104, e-mail  oswiata@powiatobornicki.pl

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł ( na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jedn. Dz .U. 2016 poz. 1827) Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, prowadzone przez PKO BP S.A.  numer 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

(nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych)

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017, poz. 1463).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

   

   

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 210)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,
za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaświadczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak