herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.07 Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji w zakresie:

-   zmiany statutu (m.in. zmiana nazwy, siedziby, celów i terenu działania klubu),

-    składu Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej,

-    adresu klubu.( wniosek wg ustalonego wzoru –dostępny na stornie www.powiatobornicki.pl lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 217

Załączniki:

 • protokół z walnego zebrania wraz z uchwałami o dokonaniu zmian: składu Zarządu/Komisji Rewizyjnej/statutu/nazwy/adresu siedziby klubu
 • lista obecności wraz z podpisami członków uczestniczących w zebraniu,
 • w przypadku zmiany w statucie należy dołączyć jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany (2 egzemplarze)
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

  Karta usługi

  Wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Stanowiska: Naczelnik Wydziału (pok. 216, II piętro), stanowisko ds. oświaty i sportu (pok. 217, II piętro), tel. 061 29 61 29 73 104, 061 29 73 160 email: oswiata@powiatobornicki.pl

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł ( na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, prowadzone przez PKO BP S.A.  numer 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161. (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych)

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi wszystkie wymagane dokumenty

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w przedmiocie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej kończy się wydaniem decyzji  o dokonaniu zmian we wpisie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2017, poz. 1463).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 210)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,
za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Stowarzyszenie/Uczniowski Klub Sportowy wpisane do ww. ewidencji zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych (nazwa, siedziba, adres klubu, imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiany w statucie) złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji.