herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego braku uproszczonego planu urządzania lasu

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika

- wniosek zawiera dane wnioskodawcy

- nr działki i obręb

- załączniki dowód opłaty skarbowej

- pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty za pełnomocnictwo.

 

Karta usługi

wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 660 73 73 89 ,           e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

17.00 zł za wniosek

17.00 zł za pełnomocnictwo

- opłata skarbowa ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) uiszczona na konto UM w Obornikach, nr rachunku    64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem  urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r.,poz.1257)

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r.,poz. ze zm)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Z 2016 r., poz. 1827 ze zm. ).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak