herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.04 Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.), w którym należy określić:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 • właścicieli (użytkowników wieczystych)nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie                      z ewidencją gruntów i budynków;
 • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody, wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze

 

 

 

II. Załączniki do wniosku:

 • dowody potwierdzające istnienie określonych we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków),
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
 • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 • dowody prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
 • min. 7 egzemplarzy mapy obszaru i terenu górniczego (załączniki graficzne powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju);
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, raport oceny oddziaływania na środowisko);
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Karta usługi

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2a, 64-600 Oborniki

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (61) 2973133, e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości:

 • 616,00 zł za udzielenie koncesji
 •   17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, konto PKO BP w Obornikach, nr rachunku 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Obornickiego decyzji administracyjnej udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • wydobywanie kopaliny  ze złóż, wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności;
 • udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa;
 • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy;
 • do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się czasu potrzebnego na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii.

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 209 - II piętro,  tel. (61) 2973133.