herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopalin

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Pismo przekazujące do Starosty Obornickiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia.
  • 4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej
  • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Karta usługi

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2A, 64-60 Oborniki  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

tel. (61) 2973133, e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, konto PKO BP w Obornikach, nr rachunku 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Obornickiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.

Podstawa prawna

  • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 2033).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015 r., poz. 987).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 209 - II piętro,  tel. (61) 2973133. Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.