herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.06 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

I. Projekt robót geologicznych należy wykonać zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze: (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.),
  2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Załączniki:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu,
  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.
  • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej  w imieniu wnioskodawcy
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Karta usługi

Wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11-go Listopada 2A, 64-600 Oborniki
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Tel. (61) 2973133, e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,   II piętro, pokój 209.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach,   ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, konto PKO BP w Obornikach,  nr rachunku 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Obornickiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Podstawa prawna

  • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 209 - II piętro, tel. 61 2973133. 

Projekt robót geologicznych musi być opracowany przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku.