herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie  zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879)

Załączniki:

  • oryginał pełnomocnictwa lub  poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Karta usługi

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami    i Ochrony Środowiska, pokój 209, II piętro.

tel.2973133 e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,   II piętro, pokój 209.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP  w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Podstawa prawna

  • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010, Nr 130, poz. 880 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji  wytwarzających  pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 879)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego,  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - II piętro, pok. 209, tel. 061 297 31 35, 297 31 33