herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.08 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie  zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Załączniki:

  • oryginał pełnomocnictwa lub  poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • oryginał sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

 

Karta usługi

formularz zgłoszenia

 

Komórka organizacyjna

  • oryginał sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel.2973133 e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach
64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Podstawa prawna

  • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019, Nr 1510 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji  wytwarzających  pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 879)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019r. poz.2448)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  • Ustawa o opłacie skarbowej 16 listopada 2006r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 35, 297 31 33