herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.13 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.).

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza winien posiadać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informację o rodzaju prowadzonej działalności, m. in.:
 1. zakres prowadzonej działalności wraz z charakterystyką prowadzonych działań,
 2. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach,
 3. charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (w tym wysokość źródła, średnica i prędkość wylotu),
 4. czas pracy poszczególnych źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 5. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcje normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia: wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 1. ocenę stanu technicznego instalacji;
 2. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 3. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 4. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 5. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 6. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 7. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 8. wyniki pomiarów emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 9. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 10. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na które ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 13. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. czas na jaki wydane ma być pozwolenie;
 17. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 18. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
 19. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu, aktualnego stanu jakości powietrza oraz warunków meteorologicznych;
 20. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w
  art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników. Należy również dokonać analizy słownej otrzymanych wyników obliczeń.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to,
  że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • karty charakterystyki stosowanych substancji, -wyniki pomiarów emisji (jeśli były robione),
 • oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Uwaga! - Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj. Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach
i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; - efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających  odpadów;
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; - wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 • postęp naukowo-techniczny.

Uwaga! Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym. Dokument ten winien stanowić oddzielny załącznik do wniosku a nie część operatu.

Załączniki:

 • wypis z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • karty charakterystyki stosowanych substancji,
 • wyniki pomiarów emisji (jeśli były robione),
 • oświadczenie o zaliczeniu do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

Karta usługi

Informacja o zawartości wniosku

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój 207, II piętro.

tel.2973133 e-mail srodowisko@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tytułem: za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 64-600 Oborniki konto PKO BP w Obornikach 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeden miesiąc; dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna.

 

Podstawa prawna

 • Art.181 ust. 1 pkt 2, art. 184, art. 188, art. 221, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
- II piętro, pok. 207, tel. 061 297 31 35, 297 31 33