herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.04 Uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

  • oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
  • oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

 

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące;

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy oraz wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2018., poz.12096 ze zm. )
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie przedłużenia terminu ważności legitymacji instruktora wnosi się   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 103.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na instruktora.