herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.07 Wydanie decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu (kopia + oryginał do wglądu)
 • Karta pojazdu, o ile była wydana (kopia + oryginał do wglądu)
 • Dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np. wyciąg z KRS, jeżeli zachodzi konieczność (kopia + oryginał do wglądu)
 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji
 • Dowód opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagany)
 • oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego jeżeli cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego,
 • oryginał dowodu własności ramy, podwozia jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • oryginał postanowienie z prokuratury lub zaświadczenie z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalające prawo własności pojazdu jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • oświadczenie właściciela składane pod odpowiedzialnością karną, w przypadku pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,   którego markę określa się jako SAM.

Do wglądu:                                                                                                                

 • dowód osobisty
 • ważna polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia

 

Karta usług

Wniosek

Oświadczenie

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim  przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej  - opłata skarbowa 10 PLN, nazwa odbiorcy Urząd Miejski w Obornikach,                                       konto nr: 64102041280000100200069161

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 PLN - wpłata jak wyżej.

 

Termin i sposób załatwienia

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018., poz.2096 ze zm. ),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2018r., poz.1990 ze zm. ),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2019r., poz. 1000 ze zm. ),
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. 2018r., poz. 473 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. 2017r. poz. 2355).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie  pod odpowiedzialnością karną, stanowiące załącznik do wniosku o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu marki SAM, należy podpisać własnoręcznie, w obecności urzędnika (Wydział Komunikacji i Rozwoju  - pokój 214, II piętro).