herbeBOI - Powiat Obornicki

KR. 06 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stację kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENY

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (dostępny   w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie, o następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym”. Oświadczenie powinno zawierać również: firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. (druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

karta usługi

Wniosek

  Oświadczenie

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim złożeniu podpisu pod oświadczeniem w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl

Opłaty

OPŁATY

Za wydanie zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – opłata skarbowa w wysokości  412,00 zł., nazwa odbiorcy:  Urząd Miejski w Obornikach,  nr: 64102041280000100200069161

 

 

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r., poz.2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2018r., poz.1990 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2019r, poz.1000 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów     (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2264).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie, od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca chcący uzyskać wpis do rejestru.

  • musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,
  • nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  • musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
  • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem przez jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy.