herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.24 Wydanie prawa jazdy osobie, która ubiega się o rozszerzenie uprawnień

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty :

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem,        że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:

 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii:
  • B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1
  • B, C, C1, D, D1, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

 lub

informacja otrzymana za pośrednictwem ośrodka egzaminowania o spełnieniu wymagań,    o których mowa w art. 11 ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami, tj. informacja o zdaniu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii,

Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport,

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie państwowym).

Do odbioru Profilu Kandydata na Kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dotychczasowego prawa jazdy w celu unieważnienia (jeżeli osoba odbiera prawo jazdy).

 

Karta usługi publicznej

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki,

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Odbiór dokumentu prawa jazdy (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.


 

Opłaty

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

    0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Powyższe opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492,

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się w budynku starostwa, pokój 025, parter.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego
w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój
nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Termin i sposób załatwienia

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin,

o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy wymagane dokumenty,
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych         w ustawie do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu,  organ generuje                w systemie teleinformatycznym „profil kandydata na kierowcę”,
 • Informację o wygenerowaniu „profilu kandydata na kierowcę” z podaniem numeru identyfikującego profil przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy,
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz, po odbyciu szkolenia, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu,
 • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Rozwoju (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341         z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                        w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów                       i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29- 73-145,
 • Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru w Urzędzie.