herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.26 Ubieganie się o prawo jazdy przez osoby, których dokumenty zostały odesłane przez word do starostwa po roku od ostatniego egzaminu

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem,         że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć do Urzędu po zdanym egzaminie).

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów (np. orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne itp.)

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów oraz dokumentów będących w posiadaniu organu, organ ten generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do zapisania się osoby na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Karta usługi publicznej

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie i odbiór dokumentów związanych z wydaniem profilu kandydata na kierowcę (PKK):

 

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę).

Dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za dokument prawa jazdy (po zdanym egzaminie):

 • Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter,

Odbiór dokumentu prawa jazdy po zdanym egzaminie (w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania):

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.) – dokument jest przesyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadków, w którym warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego,
 • w razie zwrotu przez operatora prawa jazdy z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

 

Opłaty

 • Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę – bez opłat,
 • Opłata za wydanie prawa jazdy (jeżeli osoba  zda egzamin państwowy)

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

     0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Powyższe opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się  w budynku starostwa, pokój 025, parter.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji   i Rozwoju, pokój nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Termin i sposób załatwienia

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin, o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Dokumenty osób, które ubiegały się o prawo jazdy i uzyskały negatywny wynik egzaminu państwowego  oraz w okresie 1 roku od ostatniego egzaminu nie przystąpiły do niego ponownie, zostają odesłane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego do właściwego organu.
 • Osoba chcąca ponownie (po upływie roku) przystąpić do egzaminu powinna zgłosić się do właściwego organu (starostwa) z wnioskiem o wygenerowanie dla niej profilu kandydata na kierowcę (PKK).
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych   w ustawie do  przystąpienia do egzaminu, organ generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu.
 • Po zdaniu egzaminu należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną,   a dowód opłaty dostarczyć do Starostwa (pokój 019, parter),
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341         z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                        w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dodatkowe informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.