herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.28 Przekroczenie 24 punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Po otrzymaniu wniosku, Komendanta Wojewódzkiego Policji, o skierowanie kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w ramach posiadanych uprawnień oraz o skierowanie na badania psychologiczne, Starosta wydaje decyzje administracyjne w powyższych sprawach, a także wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Po wykonaniu przez kierowcę badań i uzyskaniu orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach w celu uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK), który stanowi podstawę do zapisania się na egzamin sprawdzający kwalifikacje.

Dokumenty wymagane do uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK):

 • Wniosek – dostępny w Urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz    w Informacji – w holu głównym, parter),
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • odpowiednie orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Do wglądu:

     Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę).

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, o skierowaniu na badania psychologiczne i o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów jest wydawana niezwłocznie po uzyskaniu wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji i po wszczęciu postępowań administracyjnych w ww. sprawach.
 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • Wydanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • Wydanie decyzji o zatrzymaniu posiadanego prawa jazdy uwagi na przekroczenie punktów,
 • Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • Zawiadomienie Komendanta Wojewódzkiego Policji o uzyskaniu przez kierowcę pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub o cofnięciu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341     z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku   w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami ),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku               w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów   i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.        z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 roku, poz.140 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami, skierowana decyzją starosty, którą organ wydaje na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia przez kierowcę 24 punktów otrzymanych w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego,
 • Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a ) ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137), niepoddanie się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,

Nieprzedstawienie w wymaganym terminie orzeczenia psychologicznego skutkuje wydaniem przez organ stosownej decyzji