herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.37 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie polski

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

• Wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•  oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)

•  oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

•  oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

•  tablice rejestracyjne,

• dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,

Karta usługi publicznej

Wniosek

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

POJAZDY ZAREJESTROWANE DOTYCHCZAS W INNYM URZĘDZIE LUB POSIADAJĄCE TABLICE STAREGO TYPU (TZW. CZARNE)

1.Pojazd samochodowy, z wyłączeniem motocykli - 180,50zł

• opłata rejestracyjna 178,50 zł + opłata ewidencyjna 2,00 zł

2. Motocykl – 121,50 zł

• opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł

3.Przyczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

• opłata rejestracyjna 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł

4.Motorower 111,50 zł

• opłata rejestracyjna 110,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł

POJAZDY ZAREJESTROWANE DOTYCHCZAS W TUTEJSZYM URZĘDZIE I POSIADAJĄCE TABLICE TZW. „BIAŁE”,

Wszystkie rodzaje pojazdów – 81,00 zł

• opłata rejestracyjna 80,00 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018., poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz.1000 tj)

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu   Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  ( Dz. U. 2019r.poz  2214 tj)     

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie  rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych   czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach  ( Dz.U.2019r, poz.2130 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2018r., poz. 1840 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów    stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących      się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431    z  późniejszymi zmianami),

 Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i      trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451   z  późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi      zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  (Dz.U 2019r. poz.2546),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.