herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.41 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub otrzymanie kopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

•  pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego,

•  dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego (badanie techniczne)

•  dowód osobisty do wglądu

 

Karta usługi publicznej

Podanie

Pełnomocnictwo

Wniosek o kserokopię

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

Odbiór brak opłaty.

W przypadku kopii dowodu 5,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W dniu złożenia wniosku, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż miesiąc.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Odbiór wnioskowanego dokumentu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz.2355).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12. 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r.poz.2546 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej( Dz.U.2019r.,poz.1000 tj)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.