herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.44 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

•  wniosek – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

•  oryginał dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu należy przynieść przy odbiorze wtórnika tablic    rejestracyjnych

•  oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych .

•  pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko    jednej z dwóch tablic – w momencie odbioru należy dostarczyć drugą , w celu ponownej legalizacji    obu tablic,  

•  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

•  oryginał dowodu osobistego

UWAGA: Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych".

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

 

Opłaty

•  wniosek – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

•  oryginał dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu należy przynieść przy odbiorze wtórnika tablic    rejestracyjnych

•  oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych .

•  pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko    jednej z dwóch tablic – w momencie odbioru należy dostarczyć drugą , w celu ponownej legalizacji    obu tablic,  

•  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Do wglądu:

•  oryginał dowodu osobistego

UWAGA: Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych".

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  ( Dz.U.2019 poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie   rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355 z późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych   czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów    dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów   stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących   się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z      późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i   trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z      późniejszymi zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie  wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi    zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej   stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.      2546),                             

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w      sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.