herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.54 Rejestracja czasowa

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce :

wniosek ,

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu (jeżeli była wydana )

- dowód  własności ( umowa, faktura - do wglądu, przy złożeniu wniosku)

- tablice rejestracyjne

- dowód opłaty rejestracyjnej

 

Rejestracja pojazdu zakupionego za granicą :

•    wniosek do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej.

•    oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);

•    dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdu  zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do   rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,

•    dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem   członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego  działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce  odprawy celnej.

•    dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam. osobowy, czterokołowiec lub czterokołowiec      lekki został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (lub dokument potwierdzający brak      takiego  obowiązku) z Urzędu Celnego. ( w przypadku braku tych dokumentów, rejestracja  czasowa  nie jest możliwa ) 

•    pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za   wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

•    dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

•    dowód uiszczenia opłaty recyklingowej  ( dotyczy pojazdów zakupionych do końca grudnia 2015r)

•    dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych- w    przypadku  gdy są konieczne.

 

Karta usługi publicznej

Wniosek

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,

tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

 

Opłaty

Za wydanie tablic i innych oznaczeń należy wnieść następujące opłaty:

1. W przypadku dojazdu na przegląd techniczny lub na przejazd z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu

na terenie kraju:

Samochód i ciągnik siodłowy : 62 zł

Opłata rejestracyjna 61 zł + opłata ewidencyjna 1 zł

Przyczepa:40,75 zł

Opłata rejestracyjna 39,75 zł + opłata ewidencyjna 1 zł

Motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze :37.75 zł

Opłata rejestracyjna 36,75 zł + 1 zł opłata ewidencyjna

2. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

Samochód i ciągnik siodłowy :112 zł

Opłata rejestracyjna 111 zł + opłata ewidencyjna 1 zł

 Przyczepy, motocykle, ciągniki rolnicze : 65,75 zł

Opłata rejestracyjna 64,75 zł + opłata ewidencyjna 1 zł

Dodatkowo do złożenia wniosku przez osobę upoważnioną – opłata za upoważnienie 17 zł opłata skarbowa.( Nie dotyczy małżonka, wstępny, zstępny lub rodzeństwa )

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,      poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym  ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz. 1000 t.j),

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym      Funduszu  Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   ( Dz.U.2019 poz 2214 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie   rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355 z późniejszymi zmianami),

 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych   czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów   dokumentów w tych sprawach  ( Dz. U.2019 r., poz.2130 tj),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości    opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i  nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019r., poz. 1840 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów   stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących  się    dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431 z      późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i  trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 451 z  późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi    zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej   stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.  2546),                             

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r w  sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku  legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.