herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.03 Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną przez Zgłaszającego
(druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia.

 

Załączniki:

I. Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonywania robót budowlanych (z zastrzeżeniem pkt II i III – patrz poniżej):

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (w tym np. mapa terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rozwiązania architektoniczno-budowlane, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/obiektu),
 3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 4. pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika; w przepisach ustawy o opłacie skarbowej zwolniono
  z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej np. pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu),
 5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
  - do zgłoszenia budowy  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo budowlane) oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
  i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane). Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 6. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych (art. 30 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)

II. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dot. zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 pkt 1b ustawy):

 1. Obligatoryjne (obowiązkowe):
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis osoby sporządzającej projekt budowlany
  na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
 1. Fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia budowlanego), w tym:
 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa,

III. Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym (dot. zgłoszenia budowy, o której mowa w):

 • art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy – wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy – sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne
  i telekomunikacyjne;
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
  i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

 

Ponadto przy zamiarze wykonywania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia
na budowę, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane).

 

Uwaga:

 1. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji
  o pozwoleniu na budowę (art. 30 ust. 1a ustawy Prawo budowlane),
 2. Wzory:
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • informacji uzupełniających do zgłoszenia (B-4),

określone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. poz. 1493).

Karta usługi publicznej

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

B-2_zgloszenie-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

B-4 Informacja uzupełniająca

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Zgłaszającego - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Za zgłoszenie sieci (art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy Prawo budowlane) opłata skarbowa zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, na Zgłaszającego jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę sprawdza się kompletność zgłoszenia
– w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji (art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane).

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych (art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane).

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła do inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188

z późn. zm.) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć
za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

W art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zawarta została zasada, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
z wyjątkiem wymienionych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (art. 29 ww. ustawy).

 •          I.            Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art. 29 ust. 1 ustawy):

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

f) silosów na kiszonkę;

1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

8a) stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) oraz punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;

11c) urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730);

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do
7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

19a) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) (uchylona)

f) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20aa) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

 •        II.            Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na (art. 29 ust. 2 ustawy):
 1. remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) (uchylony);

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276); obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, stosuje się;

17) (uchylony).

 •       III.            W myśl art. 30 ust. 1 ustawy, zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b. 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a;

1b) budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;

2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;

2c) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

3) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

c) (uchylona);

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

 

Roboty budowlane, które zostały ujęte w katalogu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (art. 29 ust. 4 ustawy).

 

Przy budowie przyłączy inwestor może skorzystać z trybu przewidzianego w art. 29a ustawy.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli (art. 30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane):

 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;
 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale
  z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat
od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić
po dokonaniu ponownego zgłoszenia