herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.05 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki do wniosku:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
  i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściwy organ);
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Prawo budowlane, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji:
 6. w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 7. oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 8. pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Uwaga:

 1. wzory:
 • wniosku o pozwolenie na budowę (B-1),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • informacji uzupełniających do wniosku (B-4),

określone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. poz. 1493),

 1. w przypadku, gdy wystąpi konieczność złożenia dodatkowych informacji nie zawartych we formularzu B-1 i B-3, do wniosku należy załączyć wypełniony formularz: informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), określony
  ww. rozporządzeniem.

W przypadku składania wniosku o pozwolenie na budowę przez kilku inwestorów, podpis na:

 • wniosku o pozwolenie na budowę,
 • oraz informacjach uzupełniających do wniosku,

składa każdy z nich.

Karta usługi publicznej

B-1 Wniosek pozwolenie na budowę

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

B-4 Informacje uzupełniające do wniosku

  Oświadczenie

 

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

 tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

 

 

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza – art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

 1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zaświadczenia, potwierdzające wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, jego sprawdzenie - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

W razie stwierdzenia naruszeń określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na Inwestora nakładany jest przez Starostę Obornickiego postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie określonym tym postanowieniem, a po bezskutecznym upływie tego terminu wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 tej ustawy).

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego,
z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla organu nadzoru budowlanego (art. 34 ust. 4a ustawy).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę,
z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy (art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

W art. 29-31 tej ustawy przewidziane zostały wyjątki od zasady z art. 28 ust. 1, w tym wskazane zostały roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, a wymagające zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (przy czym tych wyjątków nie można interpretować rozszerzająco).

Natomiast w myśl art. 30 ust. 1a ustawy, inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy, może wystąpić z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Stronami w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu (art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Projekt budowlany winien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Osoba sporządzająca projekt budowlany musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane
w danej specjalności dołączone do dokumentacji oraz wykazać się zaświadczeniem
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i złożyć oświadczenie zgodnie
z art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany powinien zawierać również informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie może na wniosek Inwestora dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów Inwestor ma obowiązek przedstawić plan zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego (art. 33 ust. 1 ustawy).

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 ustawy).

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem           3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy).

O wydanie dziennika budowy inwestor występuje odrębnym wnioskiem do Starosty Obornickiego.

Uwaga! Roboty budowlane, w tym związane z remontem, przebudową, rozbudową, nadbudową istniejących obiektów budowlanych, a także termomodernizacją budynków należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.