herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.06 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

 

Załączniki do wniosku:

 1. zgodę właściciela obiektu;
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
 7. pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

 

Uwaga:

 1. Wzory:
 • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (B-1),
 • informacji uzupełniających do wniosku (B-4),

określone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. poz. 1493);

 1. W przypadku, gdy wystąpi konieczność złożenia dodatkowych informacji nie zawartych
  we formularzu B-1, do wniosku należy załączyć wypełniony formularz: informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), określony
  ww. rozporządzeniem;
 2. W przypadku składania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę przez kilku inwestorów, podpis na:
 • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 • oraz informacjach uzupełniających do wniosku,

składa każdy z nich. składa każdy z nich.

 

Karta usługi publicznej

B-1 Wniosek pozwolenie na rozbiórkę

B-4 Informacje uzupełniające do wniosku

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

 tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 36,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
  na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego

Dodatkowe informacje, uwagi

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga rozbiórka (art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane):

 1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,

obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie
na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.