herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.09 Uzyskanie dziennika budowy

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki do wniosku:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dziennika budowy
 2. kopia pierwszej strony decyzji o pozwoleniu na budowę

pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Karta usługi publicznej

Wniosek o wydanie/ostemplowanie Dziennika Budowy

Oświadczenie

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o wydanie dziennika budowy najwcześniej w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

 

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się kompletność wniosku.                              W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Postępowanie kończy wydanie przygotowanego dziennika budowy.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Obornickiego nr 20 z dnia 10 października 2007r. w sprawie określenia wysokości kosztów związanych z przygotowaniem dzienników budowy, opłata
za wydanie dziennika budowy wynosi 10,00zł.

Opłatę uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o wydanie dziennika budowy najwcześniej w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się kompletność wniosku.  W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Postępowanie kończy wydanie przygotowanego dziennika budowy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
 • Zarządzenie Starosty Obornickiego nr 20 z dnia 10 października 2007r. w sprawie określenia wysokości kosztów związanych z przygotowaniem dziennika budowy, oraz nr 23/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zasad ewidencji wydawanych dzienników budowy w Starostwie Powiatowym w Obornikach.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności, o których mowa powyżej.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.