herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.11 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki do wniosku:

  1. inwentaryzacja lokalu wraz z opisem sporządzona przez uprawnioną osobę,
  2. dokument potwierdzający fakt oddania budynku do użytkowania,

pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika

Karta usługi publicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

 tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

 

 

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się kompletność wniosku.  W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

Postępowanie kończy wydanie zaświadczenia

 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami
w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie
z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne