herbeBOI - Powiat Obornicki

AB.13 Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną (druk do pobrania
ze strony internetowej lub w urzędzie).

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki do wniosku:

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu wraz z wykazaniem zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do projektu pierwotnego;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściwy organ);
 4. dziennik budowy (do wglądu) lub kopia dziennika budowy (lub innego dokumentu,
  w którym wskazane zostały daty wykonania poszczególnych etapów budowy),
  w przypadku, gdy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, upłynęło więcej niż trzy lata (z uwagi na art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,
  tj. konieczność sprawdzenia, czy decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła);
 5. pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Uwaga:

 1. Wzory:
 • wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (B-1),
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • informacji uzupełniających do wniosku (B-4),określone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa

z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę
lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493),

 1. w przypadku, gdy wystąpi konieczność złożenia dodatkowych informacji nie zawartych we formularzu B-1 i B-3, do wniosku należy załączyć wypełniony formularz: informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy
  lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), określony
  ww. rozporządzeniem.

W przypadku składania wniosku o zmianę pozwolenia na budowę przez kilku inwestorów, podpis na:

 • wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
 • oraz informacjach uzupełniających do wniosku,

składa każdy z nich.

Karta usługi publicznej

B-1 Wniosek

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

B-4 Informacje uzupełniające do wniosku

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Architektury i Budownictwa

tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za wydanie decyzji – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzje o zmianie pozwolenia na budowę wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków formalnych wzywa się Inwestora do uzupełnienia wniosku w określonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, przepisy art. 32-35 ustawy Prawo budowlane stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza odpowiednio do zakresu tej zmiany:

 1. zgodność projektu budowlanego zamiennego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego zamiennego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zaświadczenia, potwierdzające wpis osoby sporządzającej projekt budowlany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, jego sprawdzenie - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

W razie stwierdzenia naruszeń określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na Inwestora nakładany jest przez Starostę Obornickiego postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie określonym tym postanowieniem, a po bezskutecznym upływie tego terminu wydawana jest decyzja o odmowie zmiany pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 3 tej ustawy).

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zmiany pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym przesyłane są do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Budownictwa. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie
  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

W postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, przepisy art. 32-35 ustawy stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany (art. 36a ust. 3 ustawy Prawo budowlane).

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie (art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane):

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
 3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 6. wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
 1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
 2. przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki (art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane):

 1. nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych         w projekcie budowlanym;
 2. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
 3. nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 4. nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek
i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektubudowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane).