herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika

- wniosek zawiera dane wnioskodawcy

- nr działki i obręb ewidencyjny

- załączniki dowód opłaty skarbowej

- pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty za pełnomocnictwo.

 

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 660 73 73 89                      e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

17.00 zł za pełnomocnictwo

- opłata skarbowa ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.. 1827 ze zmianami) uiszczona na konto UM w Obornikach, nr rachunku        64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Jeden  miesiąc, dwa w przypadkach skomplikowanych

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wizja terenowa. Pismo zezwalające na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasów, albo decyzja administracyjna – odmowa zezwolenia lub zezwolenie w przypadku braku uproszczonego planu urządzania lasów i w przypadkach losowych.  

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z  2017r.,poz.1257)

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r.,poz.788 ze zm)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. Z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego,   w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak