herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.01 Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac gospodarczych w lasch nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Wniosek musi zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • nr działki i obręb ewidencyjny,
  • oryginał pełnomocnictwa w przypadku jego ustanowienia wraz               z dowodem dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Karta usługi publicznej

wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie prac gospodarczych w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa

 

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 61 2973 136                e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.        W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wizja terenowa. Pismo zezwalające na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasów, albo decyzja administracyjna – odmowa zezwolenia lub zezwolenie w przypadku braku uproszczonego planu urządzania lasów i w przypadkach losowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego,   w ciągu 14 dni od daty otrzymania postanowienia

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak