herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.02 Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

Zbiór kart usług niesklasyfikowanych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika

- wniosek zawiera dane wnioskodawcy

- nr działki i obręb ewidencyjny

 

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 660 73 73 89,            e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

0,00 zł

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Jeden  miesiąc, dwa w przypadkach skomplikowanych

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wizja terenowa. Decyzja administracyjna – zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów lub odmowa.  

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.    z 2017r.,poz.1257)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018 r.,poz.142 t.j.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia. 

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak