Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GK.01 Aktualizacja Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek strony wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Karta usług publicznych GK.01

Zhłoszenie zmianZgłoszenie zmian danych ewidencyjnych

Zgłoszenie zmian lokaleZgłoszenie zmian danych ewidencyjnych lokale


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok.110, tel. 61 29 73 116 , e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl


Opłaty

 1. Wniosek zwolniony z opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17zł. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr rachunku bankowego: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.
 2. W przypadku gdy aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne, a sprawa załatwiana jest zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Osobiście w siedzibie urzędu,
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 3. Elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1316).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546).
 5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910).
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie przysługuje tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej na podstawie
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak