Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Obornicki

GK.02 Wydanie wypisu / wypisu i wrysu / wyrysu z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Starosta na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.), udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3) operatorów:

a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 733)

b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)

4) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-3, które mają interes prawny w tym zakresie.

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w treści zgodny z formularzem EGiB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322)

 2. W przypadku gdy działka, budynek, lokal jest dzierżawiona/y niezbędne będzie okazanie (do wglądu) oryginału umowy dzierżawy/najmu.
 3. W przypadku posiadania spółdzielczego prawa do własności lokalu niezbędne jest okazanie (do wglądu) zaświadczenia z właściwej spółdzielni mieszkaniowej.
 4. W przypadku wniosku o wydanie dokumentów opatrzonych klauzulą „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” dla nieruchomości, dla której nie została założona elektroniczna księga wieczysta, niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia z księgi zamkniętej dawnej.
 5. Pełnomocnictwo   - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Karta usług publicznych GK.02

 

FormularzFormularz EGIB

Formularz EGIB

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości,

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pok. 110, tel. 61 29 73 116, e-mail ewidencja@powiatobornicki.pl


Opłaty

 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
 2. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)
 3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Opłaty można dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Obornikach nr: 29 1020 4027 0000 1002 1778 4373 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 5. Opłaty nie pobiera się w przypadkach wymienionych w art. 40b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17zł. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr rachunku bankowego: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. „Od ręki” w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie (dotyczy wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali/ kartotek budynków, lokali. W sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych).
 2. Do 7 dni roboczych dotyczy wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej.
 3. Drogą korespondencyjną: do 14 dni od daty wpływu zamówienia (wniosku) do Urzędu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Osobiście w siedzibie urzędu,
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 3. Elektronicznie z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Wniosek lub elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. .820)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546).
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)

Tryb odwoławczy

 1. Odmowa wydania wypisu i/lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Odwołanie przysługuje również w przypadku wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 40f ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak