herbeBOI - Powiat Obornicki

OK.03 Uzyskanie stopnia nauczysiela mainowanego

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

2) Załączniki:

    a) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

    b) poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela

        kontraktowego) wraz z uzasadnieniem,

    c) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

     - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju

       prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

       ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

        - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

        - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

        - przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu

          w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 oraz 9f ust. 2 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela,

          ze wskazaniem podstawy prawnej wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu

          nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,

    d) poświadczoną kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

    e) poświadczoną kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu

 

 

Karta usługi publicznej

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Wzór zaświadczenia

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

( tel. 61 29 73 104., e-mail p.drewicz@powiatobornicki.pl )

 

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postepowania egzaminacyjnego do dnia    30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski po dniu 30 czerwca danego roku jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odpowiednio do wyniku egzaminu załatwienie sprawy następuje przez wydanie decyzji administracyjnej o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego).

Akt nadania stopnia awansu zawodowego należy odebrać osobiście w ww. Wydziale (lub przez osobę pisemnie upoważnioną).

Podstawa prawna

- art. 9b ust. 3-4 i art. 9g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.),

- § 9 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1574),

- art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1044).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego przysługuje prawo odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Poświadczania dokumentów, o których mowa w pkt 2 ( Załączniki ) dokonuje dyrektor szkoły.
  2.  Jeżeli wniosek lub dołączona do niego dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  3. Organ prowadzący powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
  4. Nauczyciel, który zdał egzamin, po przeprowadzeniu egzaminu, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
  5. Nauczyciel, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po  odbyciu, na jego wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel może ponownie przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko raz w danej szkole.
  6.  Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz wzór zaświadczenia dyrektora szkoły można pobrać ze strony internetowej lub w biurze Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (pokój 217).