herbeBOI - Powiat Obornicki

GK.02 Wydanie wypisu/ wypisu i wtrysu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu w treści zgodny z formularzem EGiB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
 2. W przypadku gdy działka, budynek, lokal jest dzierżawiony/a niezbędne będzie okazanie (do wglądu) oryginału umowy dzierżawy/najmu.
 3. W przypadku posiadania spółdzielczego prawa do własności lokalu niezbędne jest okazanie (do wglądu) zaświadczenia z właściwej spółdzielni mieszkaniowej.
 4. W przypadku wniosku o wydanie dokumentów opatrzonych klauzulą „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” dla nieruchomości dla której nie została założona elektroniczna księga wieczysta, niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu księgi wieczystej lub zaświadczenia z księgi zamkniętej dawnej.
 5. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 6. „Art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne :

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów,   o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

  2a)  operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju     usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz     z 2017 r. poz. 1529 i 1566);

 3. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.”

Karta usługiKarta usługi

wniosek  wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok.110, tel. 61 29 73 116 , e-mail: ewidencja@powiatobornicki.pl

Opłaty

 1. Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z tabelą nr 11 z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  i utrwalana jest w Dokumencie obliczenia opłaty.

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

 

 

 

 

 

 

Jednostka rejestrowa gruntów

40,0 zł

 

 

 

 

 

 

 

LR, PD i AJ przyjmują

wartość 1,0.

2.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

50,0 zł

3.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

24,0 zł

4.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

5.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

140,0 zł

6.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

150,0 zł

7.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

105,0 zł

8.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

110,0 zł

9.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa budynków albo jednostka rejestrowa lokali

25,0 zł

10.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

11.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

15,0 zł

 

12.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

20,0 zł

13.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)

Działka ewidencyjna

15,0 zł

 

LR przyjmuje wartość:

a) 1,0- dla Ljr nie większej niż 1

b) 0,8- dla Ljr w przedziale 2-10

c) 0,4- dla Ljr powyżej 10

 

 PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

14.

Wypis z wykazu działek

5,0 zł

15.

Wypis z wykazu podmiotów

Podmiot (osoba lub instytucja)

5,0 zł

Współczynniki korygujące:

LR- ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

PD- w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa

AJ- w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału

 1. Opłatę należy dokonać przed odbiorem dokumentu na konto Starostwa Powiatowego                     w Obornikach nr 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492 w tytule przelewu należy wpisać                        nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 2. Informację o wysokości należnej opłaty można uzyskać osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na wskazany powyżej adres e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 29 73 116
 3.  Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
 1. prokuratury
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku                z ich działaniami mającymi na celu:
 • ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
 • przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
 • przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17zł. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę skarbową oraz opłatę ustaloną w dokumencie obliczenia opłaty należy wpłacić na właściwe konta urzędów przelewem, przekazem pocztowy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 2. Zgodnie z pkt. 14 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:
 1. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 2. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 3. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

   

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie)- dotyczy wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali/ kartotek budynków, lokali. W sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.
 2. Do 7 dni roboczych dotyczy wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej.
 3. Drogą korespondencyjną: do 14 dni od daty wpływu zamówienia (wniosku) do Urzędu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu
 2. Poprzez pocztę tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz. 1034 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego                   i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.                     z 2017r. poz. 1989)
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922)

Tryb odwoławczy

 

 1. Odmowa wydania wypisu/ wypisu i wyrysu następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie  do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego                      w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Starosty Obornickiego.
 2. „Art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne:
  1.  W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
  2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
  3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak