herbeBOI - Powiat Obornicki

GK.12 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Nieruchomości Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu - wzór do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie
 2. Minimum 2 komplety dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, tj. na mapie do celów projektowych, o której mowa w §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących   w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
 3. Pełnomocnictwo (upoważnienie) inwestora - w przypadku jego udzielenia wraz  z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej albo kopię wraz z oryginałem do wglądu celem zamieszczenia stosownej adnota

 Karta usługi

 Wniosek

Komórka organizacyjna

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; pok.112, tel. 61 29 73 153 , e-mail zudp@powiatobornicki.pl,

Opłaty

 1. Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z tabelą nr 16 z załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i utrwalana jest w Dokumencie obliczenia opłaty.

Lp.

Rodzaj opracowania

Opłata

 

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu:

 

1)

gdy przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci

150,0 zł

2)

za każdy następny rodzaj projektowanej sieci

105,0 zł

 

Uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy:

 

3)

gdy przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanego przyłącza

105,0 zł

4)

za każdy następny rodzaj projektowanego przyłącza

73,5 zł

 

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść opłatę przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na konto Starostwa Powiatowego                  w Obornikach nr 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492 w tytule przelewu należy wpisać nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 2. Informację o wysokości należnej opłaty można uzyskać osobiście, drogą poczty elektronicznej po skierowaniu zapytania na wskazany powyżej adres e-mail lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 29 73 153
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17zł. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności odpisu lub kopii protokołu z narady koordynacyjnej : 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Nr 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub projektanta.
 2. Po otrzymaniu dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci starosta wyznacza termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawcę, zarządców sieci uzbrojenia terenu, właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów), oraz inne podmioty zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.
 3. Przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wnioskodawca zobowiązany jest wnieść opłatę ustaloną  w Dokumencie Obliczenia Opłaty znajdującym się w aktach sprawy. Potwierdzenie zapłaty należnej kwoty na wskazany rachunek Starostwa Powiatowego w Obornikach należy dostarczyć najpóźniej do dnia narady koordynacyjnej osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zudp@powiatobornicki.pl

  Ważne: w tytule przelewu należy podać dane identyfikujące sprawę: rodzaj i lokalizację sieci, numer Dokumentu Obliczenia Opłaty lub znak sprawy.

 4. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotację o uzgodnieniu. Odpis protokołu narady koordynacyjnej zostanie wydany na żądanie zainteresowanego uczestnika.

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101)

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak