herbeBOI - Powiat Obornicki

OS.03 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy olasach

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Wniosek musi zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • nr działki i obręb ewidencyjny,
  • dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • oryginał pełnomocnictwa w przypadku jego ustanowienia wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

Karta usługi

wniosek  o uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 Ustawy o lasach.

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 61 29 73 136,                  e-mail: srodowisko@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Obornickiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak