herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.09 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy(wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • wykaz pojazdów  samochodowych    zawierający:
  markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), 
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 

Karta usługi

Wniosek

Wykaz pojazdów

Oświadczenie

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter) po wcześniejszym potwierdzeniu  wyżej wymienionych  dokumentów za zgodność kopii z oryginałem, Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214 II piętro
tel. (0-61) 29 73 106 e-mail: e.switniewska@powiatobornicki.pl

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017., poz.1257 t.j.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2016r., poz. 1827 t.j.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 2200).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca  2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014., poz 961)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak