herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.14 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. komunikacji i zamówień publicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy
 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:

miesiąca / 6 miesięcy /12 miesięcy / 24 miesięcy

 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Karta usługi

Wniosek kat. II

Wniosek  kat. IV,V.VI

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 214 II piętro,
tel. (0-61) 29 73 106 e-mail: e.switniewska@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat: II  – 100 zł.

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat III:

 •  200 zł. – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 •  400 zł. – dla zezwolenia wydanego na okres  6 miesięcy
 • 1200zł. -  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy
 • 2000zł. -  dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

17,00 zł. opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych, w kat: II z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017., poz.1257 t.j.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2017r., poz.1260 t.j.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2016r., poz. 1827 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r.,  poz. 764)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U.   z 2012r. poz. 366)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 2222 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 Starosta wydaje zezwolenia na przejazd po drogach publicznych:

 • kat. II: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,                          o szerokości nieprzekraczającej 3,5m;
 • kat. III:  o naciskach osi  i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

o długości nieprzekraczającej:

 • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
 • 23 m dla zespołu pojazdów,

o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

 • opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi lub rodzeństwu wstępnemu, zastępnemu.