herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.02 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich uprawnień

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. transportu i dróg

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (dostępny
    w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

  • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oryginał do wglądu,
  • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, oryginał do wglądu,

Do wglądu:

  • dowód osobisty.

Karta usługi

Wniosek

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Biuro Podawcze (parter), po uprzednim przedłożeniu do wglądu oryginałów ww. załączników w pokoju 214, II piętro.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój  214, parter,
tel. (0-61) 29 73 103

e-mail: m.wozniak@powiatobornicki.pl

Opłaty

Za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów – opłata skarbowa w wysokości   48 PLN.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁAWWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018., poz.2096  ze zm. ),
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U 2018r. poz.1990 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U 2019r. poz.1000 ze zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 103.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty