herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.19 Wydanie prawa jazdy osobie,która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty :

 • Wniosek  o wydanie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter) wraz z oświadczeniem,        że miejsce zamieszkania osoby znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów do rozpoczęcia szkolenia i uzyskania prawa jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej (należy dostarczyć po zdanym egzaminie państwowym)

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

 

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

 

Karta usług

Zgoda rodziców

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

 

Opłaty

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

    0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Powyższe opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się w budynku starostwa, pokój 025, parter.

Po zdaniu egzaminu dowód uiszczenia powyższych opłat należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego
w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój
nr 019, parter.

Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Termin i sposób załatwienia

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) jest generowany przez organ w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
 • Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane przez organ do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania od ośrodka egzaminowania - informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz od osoby – dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.

W przypadku braków w wymaganych dokumentach organ wzywa osobę do ich uzupełnienia - wówczas termin, o którym mowa wyżej, biegnie od dnia, w którym złożono komplet dokumentów pozytywnie zweryfikowanych przez organ. Nieusunięcie  braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy wymagane dokumenty.
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów i spełnienia przesłanek określonych   w ustawie do rozpoczęcia szkolenia i przystąpienia do egzaminu,  organ generuje    w systemie teleinformatycznym „profil kandydata na kierowcę”.
 • Informację o wygenerowaniu „profilu kandydata na kierowcę” z podaniem numeru identyfikującego profil przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.
 • Profil kandydata na kierowcę jest dokumentem, z którym należy się zgłosić do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz, po odbyciu szkolenia, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu ustalenia terminu egzaminu.
 • Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Rozwoju (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej.
 • Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341  stra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku     w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku               w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami ),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                         w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów                       i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 250 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile,

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

 


 

Dodatkowe informacje, uwagi

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.

 

Na stronie internetowej www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru
w Urzędzie.