herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.35 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (uzywany oraz nowy)

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów,

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENY

 • wniosek o rejestrację pojazdu – druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • oryginał  dowodu  własności pojazdu, ( do wglądu, przy złożeniu wniosku)
 • oryginał dowodu  rejestracyjnego 
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „ samochodowy inny”, podrodzaj „ czterokołowiec”( kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „ czterokołowiec lekki” ( kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Możliwa jest również rejestracja warunkowa – bez konieczności przedłożenia dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, składając oświadczenie o rejestrację warunkową.. Wówczas dokument jest wymagany przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.( tylko w sytuacji rejestracji pojazdu na tablice POB)

 • oryginał dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dot. pojazdu zaliczonego do kat M1 oraz N1) lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów. Dotyczy pojazdów sprowadzonych na teren Polski przed końcem roku 2015. W przypadku zakupu pojazdu z komisu należy załączyć oświadczenie komisanta o dacie wprowadzenia na teren RP. Takie oświadczenie może być także złożone na fakturze zakupu,
 • oryginał  zaświadczenia  o pozytywnym wyniku badania  technicznego,
 • tłumaczenia  dokumentów  zagranicznych, jeżeli są wymagane,
 • przy nowym z salonu  –  oryginał świadectwa zgodności WE,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • opłata komunikacyjna i ewidencyjna,
 • opłata za pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagana.

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

Oświadczenie - rejestracja warunkowa

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki,

Pokój 018 (parter)

Biuro Podawcze (parter)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Komunikacji i Rozwoju, pokój 018, parter,
tel. (0-61) 29 73 143, tel. (0-61) 29 73 105, tel. (0-61) 29 73 107

e-mail: a.szrama@powiatobornicki.pl

Opłaty

 1. Pojazd samochodowy z wyłączeniem motocykli – 256 zł
 • opłata rejestracyjna 253,50 zł
 • opłata ewidencyjna  2,50 zł
 1. Motocykl – 197 zł
 • opłata rejestracyjna 195,00 zł
 • opłata ewidencyjna 2,00 zł
 1. Przyczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
 • opłata rejestracyjna 120,oo zł
 • opłata ewidencyjna 1,50 zł
 1. Motorower – 111,50 zł
 • opłata rejestracyjna 110,00 zł
 • opłata ewidencyjna 1,50 zł

 

Powyższe opłaty komunikacyjne należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta: 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach

Nr konta: 64 1020 4128 00001002 0006 9161

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Podstawa prawna

•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.,    poz.2096 z późniejszymi zmianami),

•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020 poz 110 t.j)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2019r., poz.1000 tj)

•    Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym    

      Funduszu   Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

     ( Dz. U. 2019r.poz  2214 tj)     

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie         rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017r. poz.  2355)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych         czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów      dokumentów w tych sprawach  ( Dz.U.2019r, poz.2130 )

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy)      rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2018r., poz. 1840 tj)

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów         stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących      się  dystrybucją, przechowywaniem i wydawania kart pojazdów ( Dz.U. 2014r., poz. 431   z  późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i      trybu  wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu ( Dz.U. 2014r., poz. 45    z  późniejszymi zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie      wysokości  opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. 2016r., poz. 457 z późniejszymi      zmianami),

•    Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w prawie opłaty ewidencyjnej      stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U 2019r. poz.2546),

•    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012r   w sprawie  trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku      legalizacyjnego (Dz.U 2016r 1084 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Obornickiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. (0-61) 29 73 107.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.