herbeBOI - Powiat Obornicki

KR.29 Zwrot zatrzymanego/ przywrócenie cofniętego prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji

Wydział Komunikacji i Rozwoju - Stanowisko ds. prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek  o zwrot/ przywrócenie prawa jazdy dostępny w urzędzie (Wydział Komunikacji        i Rozwoju – pokój 019, parter; oraz w Informacji – w holu głównym, parter),
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie takie jak do dowodu osobistego i paszportu); fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej / skarbowej  (po zdaniu egzaminu)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy  (po zdaniu egzaminu i o ile istnieje konieczność wymiany dokumentu),
 • orzeczenie lekarskie/ psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami – jeżeli osoba była skierowana na takie badania

Do wglądu:

      Dokument  tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

Na podstawie powyższych dokumentów organ generuje profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest niezbędny do  zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Do odbioru profilu kandydata na kierowcę lub odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • dokument tożsamości, tj.: dowód osobisty lub paszport

 

Karta usługi publicznej

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64600 Oborniki,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju, tel. (61) 29-73-145, e-mail: prawajazdy@powiatobornicki.pl

 

Odbiór profilu kandydata na kierowcę (PKK) / prawa jazdy - w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania:

 • bezpośrednio - w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki, Wydział Komunikacji i Rozwoju, Stanowisko ds. ewidencji kierowców , pokój 019, parter (PKK/ prawo jazdy wydaje się osobie uprawnionej za pokwitowaniem odbioru ),
 • za pośrednictwem operatora (poczta itp.)
 • w razie zwrotu przez operatora wysłanego profilu/ prawa jazdy  z powodu jego nieodebrania przez osobę uprawnioną, podlega on wydaniu po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.

Załatwienie formalności związanych z zapisaniem się na egzamin: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (na podstawie otrzymanego ze starostwa profilu kandydata na kierowcę

Opłaty

Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) – bez opłat

 • Opłata ewidencyjna 0,50 zł – zwrot prawa jazdy lub przywrócenie uprawnień
 • Opłata za wyprodukowanie dokumentu prawa jazdy

100,00 zł - opłata za wydanie prawa jazdy,

 0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Opłaty należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach

Nr konta : 40 1020 4128 0000 1802 0006 9492

 • Opłata skarbowa  10 zł – decyzja o przywróceniu uprawnień

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nr konta: 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161.

Opłaty można uiścić w dowolnym banku lub Agencji PKO BP S.A. mieszczącej się w budynku starostwa, pokój 025, parte

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Sprawy nie wymagające zbierania dowodów i wyjaśnień – wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych,
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca,
 • Sprawy szczególnie skomplikowane – do 2 miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia przesłanek, określonych w Ustawie o kierujących pojazdami, do możliwości przystąpienia do egzaminu organ na wniosek kierowcy generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).

Profil stanowi podstawę do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Rozwoju (pokój 019) dowód uiszczenia opłaty skarbowej/ewidencyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy – o ile istnieje konieczność wymiany dokumentu prawa jazdy.

Wydanie prawa jazdy lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 341      z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku    w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 232 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku                w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 roku, poz. 231 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04. 03. 2016 r.                        w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1885 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów                      i Kierowców Dz. U. z 2016 poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2017 roku, poz. 250 t.j.),

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 937),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990  z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Obornickiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Profil kandydata na kierowcę (PKK) uprawniający do poddania się egzaminowi można uzyskać po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jak i ustaniu innych przyczyn cofnięcia bądź zatrzymania prawa jazdy.
 • Osoba, która została skierowana na badania lekarskie/ psychologiczne, otrzymuje profil kandydata na kierowcę (PKK) po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego/ psychologicznego  o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 • Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z odzyskaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29-73-145.